Cần định hướng đúng đắn vấn đề không gian mạng và an ninh mạng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tại buổi làm việc với Đảng ủy Dân Chính Đảng ngày 10/10.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Dân Chính Đảng; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, đã kết nạp 144 đảng viên, đạt 62,6% chỉ tiêu giao.

Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 4.009 đồng chí. Đến nay, Đảng ủy có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 41 đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ cơ sở.

Các đảng bộ, chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Theo đó, có 16 đảng viên (3 đảng ủy viên và 1 chi ủy viên) bị thi hành kỷ luật, 9 đảng viên bị tố cáo.

Nội dung vi phạm: Thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm chuẩn mực, đạo đức, lối sống; sinh con thứ ba…

Tuy nhiên, một vài tổ chức cơ sở đảng chưa dành nhiều thời gian thực hiện công tác xây dựng Đảng. Việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở một số chi bộ, đảng bộ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng như việc lựa chọn chuyên đề sinh hoạt, cách thức sinh hoạt…Công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cấp ủy cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý cần phân công các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt theo chuyên đề. Cần có những định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề không gian mạng và an ninh mạng. Bởi đây là môi trường có nhiều diễn biến bất thường, khó lường, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tỉnh táo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn những việc quan trọng, cấp thiết, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người dân đặc biệt quan tâm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm, không để tồn đọng, kéo dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *