Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND ban hành ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đến sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định: Một số khâu còn sự lúng túng; một số văn bản chất lượng chưa cao; có văn bản kéo dài thời gian chưa ban hành được… Vì vậy, việc tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thông tin: Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Thường trực HĐND – UBND tỉnh đã tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền.

Tính đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 64 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 162 quyết định; các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Từ khâu phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản dự thảo đến việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản… được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại thực trạng một số cơ quan, đơn vị còn nhiều cách hiểu khác nhau về văn bản QPPL với văn bản cá biệt. Với những văn bản có nội dung quy định về chính sách đặc thù của địa phương, các cơ quan còn lúng túng từ khâu tham mưu đến quy trình xây dựng và đánh giá tác động chính sách; thiếu sự nghiên cứu văn bản nguồn của cơ quan nhà nước cấp trên; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định thông qua, ban hành văn bản QPPL…

Đầu năm nay, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2014-2018. Trong đó, 281 văn bản còn hiệu lực; 31 văn bản còn hiệu lực một phần; 287 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 31 văn bản hết hiệu lực một phần; 5 văn bản cần sửa đổi, bổ sung; 14 văn bản thay thế.

Đánh giá cao chất lượng Hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Đồng Ngọc Ba cho rằng, để nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, cán bộ làm công tác này cần nắm vững nghiệp vụ từ soạn thảo đến ban hành sao cho đúng quy định; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản, nhất là đi vào chiều sâu nội dung; đổi mới việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản theo đúng thực chất; đảm bảo yêu cầu thể thức kỹ thuật văn bản; rà soát thường xuyên cũng như cập nhật lại hệ thống văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL đến người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *