Cung cấp kiến thức để giúp cộng đồng xóm, ấp đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135

Lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam tổ chức trong hai ngày 24 và 25/9.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Phổ biến những thông tin cơ bản, hướng dẫn xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số; các chính sách hỗ trợ về giá, trợ cước, khuyến khích xuất khẩu, liên kết 4 nhà… trên địa bàn hưởng thụ Chương trình 135; phổ biến những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực cho cộng đồng tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

Trong thời gian tập huấn, ngoài việc nghiên cứu các chuyên đề, đại biểu còn được tham gia trao đổi, thảo luận về giải pháp để nâng cao hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo; quy trình xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng để giúp cộng đồng xóm, ấp đặc biệt khó khăn thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước giảm nghèo, tăng thu nhập, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *