Đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của Phú Thuận

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Hội đồng báo cáo kết quả xây dựng NTM và tổng hợp ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng sau chuyến thẩm định, khảo sát thực tế trên địa bàn xã Phú Thuận.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai có hiệu quả chương trình. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn chuyển biến tích cực, nhiều tiêu chí đạt và vượt cao so với quy định.

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Phú Thuận không để xảy ra nợ đọng. Tỷ lệ người dân hài lòng cao, đạt 93%…

Bên cạnh đó, còn một số ý kiến chưa hài lòng của người dân: Còn một số tuyến chưa kết nối các ấp trên địa bàn; phong trào văn hóa văn nghệ chưa thường xuyên; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao; tình hình tệ nạn xã hội còn xảy ra, chưa xử lý nghiêm…

Tuy nhiên, xã Phú Thuận cơ bản đáp ứng đủ và vượt điều kiên xã đạt chuẩn NTM.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 26/26 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tán thành xã Phú Thuận đạt chuẩn xã NTM năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *