Đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, và các văn bản liên quan.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm nâng cao hoạt động công vụ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Luật đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với nhiều điểm đáng chú ý như: Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, chính quyền địa phương. Luật quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính; số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, với nhiều điểm mới đáng chú ý như: Sửa đổi khái niệm về công chức; điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu…

Hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các Bộ, ngành, địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *