Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 14 – khóa XI

Được diễn ra từ ngày 11 – 13/1, là hội nghị cuối cùng của khóa 11, Hội nghị Trung ương 14 thảo luận và quyết nghị những nội dung quan trọng. Theo đó, trên cơ sở nhận định việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước trong quá trình hội nhập sâu và phát triển nhanh, Hội nghị Trung ương 14 tập trung thảo luận và thống nhất tham gia ký kết Hiệp định trong tháng 2/2016.

Tại Hội nghị Trung ương 14, Trung ương cũng đã thông tin về phương án xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Vệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về các thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, các giải pháp đấu tranh, không để các thế lực thù địch kích động, chia rẽ; đồng thời tích cực phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *