Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm

Trong năm 2018, Ban Tổ chức các cấp ủy nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và kết luận của các cấp ủy, Ban tổ chức Trung ương. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp tham mưu kiểm tra, giám sát và kiểm điểm tự phê bình, phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đồng thời chủ động thực hiện công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát, công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính… chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên.

Kết quả, có 438 tổ chức, 655 đảng viên thực hiện tốt; 12 tổ chức, 8 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; trong đó, 2 tổ chức, 8 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên.

Các tổ chức, đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực.Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời sơ kết, tổng kết, chỉ đạo, rà soát xác minh các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; từ đó phát hiện và xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm; phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 14 vụ án tham nhũng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nhiều trường hợp sai phạm.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; nội chính và phòng, chống tham nhũng của Đảng đạt được trong năm qua; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Công tác tổ chức xây dựng đảng tập trung nguyên tắc dân chủ trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ; đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác cán bộ, nhất là về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ, không để xáo trộn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *