KỲ VỌNG VÀ QUYẾT TÂM

Đại biểu Nguyễn Hồng Vệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

“PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA””

Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức cho đúng tính chất phức tạp, nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là sự suy thoái, nhận thức lệch lạc về tư tưởng chính trị; nói và làm ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thái độ hoang mang, dao động, không giữ vững quan điểm, lập trường cách mạng; sa đọa về đạo đức, lối sống… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tự trang bị sức đề kháng, đủ sức chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xâm nhập vào nội bộ, là một vấn đề hết sức cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần thường xuyên, liên tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả công tác tư tưởng các cấp. Phát huy tính chủ động, gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin để lập trường được vững vàng, tư tưởng sáng suốt, thực hành dân chủ; ra sức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch; làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, trách nhiệm, gần gũi, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, lên án các hành động sai trái, vi phạm về tư cách, đạo đức, lối sống. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và định hướng báo chí, xuất bản, hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới, góp phần khẳng định giá trị đạo đức, nhân cách và bản lĩnh của người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với sự rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh” để khắc phục tình trạng “giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ.

Đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp, diễn ra ngay trong nội bộ, giữa chúng ta với chúng ta. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh, dám nói, dám làm, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bè phái, mất dân chủ… để kịp thời ngăn chặn và xử lý những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau chính là thang thuốc hay nhất, hữu hiệu nhất để chữa những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, đồng thời có tác động ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại biểu Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư Thành ủy Cà Mau:

“TP. CÀ MAU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ HẠT NHÂN CỦA VÙNG ĐÔ THỊ TÂY NAM”

Cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ cả chiều rộng và chiều sâu; thể hiện rõ đặc trưng đô thị vùng sông nước, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quy hoạch mở rộng diện tích chung của thành phố, đồng thời mở rộng không gian đô thị hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và từng bước thực hiện quy hoạch thiết kế đô thị. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại để đạt các tiêu chí đô thị loại I. Tập trung cải tạo cảnh quan, môi trường, sắp xếp trật tự đô thị. Phát triển một số khu đô thị mới, các trung tâm dịch vụ, thương mại cao cấp, trung tâm đào tạo, ứng dụng công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Góp phần cùng với tỉnh và Trung ương sớm đầu tư thực hiện các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn. Tích cực chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình mang tính chất động lực, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế – xã hội; bố trí lại các khu dân cư; xây dựng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, xem đây là “khâu đột phá” để thành phố phát triển.

Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ: Vận tải, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao… Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương và của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác của các địa phương ngoài tỉnh để hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại cao cấp; khai thác tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để xây dựng thành phố trở thành trung tâm thương mại của tỉnh và khu vực…

Đại biểu Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

“PHẢI LINH HOẠT, CHỦ ĐỘNG TRANH THỦ, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ”

Để triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư không nhiều và điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, là một trong những thách thức lớn, đòi hỏi phải linh hoạt, chủ động tranh thủ, huy động các nguồn đầu tư. Trong thời gian tới, cần huy động mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, kể cả đầu tư nước ngoài. Theo đó, xây dựng các danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; tăng thu ngân sách, tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp thiết; khai thác quỹ đất có giá trị cao thông qua đấu giá sử dụng đất để tăng nguồn đầu tư phát triển hạ tầng; lập các dự án khả thi để thu hút mạnh mẽ các nguồn đầu tư theo các hình thức FDI, PPP vào các dự án hạ tầng quan trọng: Cảng biển, đường giao thông, cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, thể dục – thể thao; tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt và vượt 30% GRDP của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển:

“PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI”

Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương theo hướng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch sinh thái, trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản đồng bộ theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đồng thời đảm bảo phát triển hài hòa, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và hoạt động du lịch. Hình thành, mở rộng các tour, điểm tham quan; tổ chức các làng nghề và đa dạng hóa các sản phẩm để phục vụ du khách tham quan, du lịch. Tiếp tục phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nuôi trồng thủy sản để tạo ra mô hình mới, bền vững, hiệu quả cao, giảm thiểu được rủi ro trong quá trình nuôi. Gắn phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo vệ, phát triển hệ sinh thái rừng nhằm phục vụ phát triển loại hình nuôi trồng kết hợp du lịch. Khuyến khích các đơn vị quản lý rừng thực hiện chính sách cho thuê rừng, môi trường rừng để sản xuất, kinh doanh và phục vụ du lịch sinh thái.

Thực hiện tốt công tác khuyến khích, thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh thiên nhiên, du lịch của tỉnh nói chung và du lịch sinh thái vùng Đất Mũi nói riêng.

Đại biểu Võ Thanh Tòng, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP”

Trong nuôi tôm nói chung và nuôi tôm công nghiệp nói riêng, môi trường được xem là yếu tố có tác động trực tiếp đến hiệu quả. Vì vậy, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện và tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Nhà nước cần có chế tài và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. Các ngành chuyên môn cần thường xuyên kiểm tra, thông báo, cảnh báo điều kiện thuận lợi, khó khăn về môi trường đến người sản xuất. Người nuôi tôm cần thực hiện đúng các quy định về xử lý môi trường trong suốt quá trình nuôi.

Một điều quan trọng nữa là việc lựa chọn con giống chất lượng. Việc chọn con giống phải thông qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, nhất thiết phải được xét nghiệm để có con giống sạch bệnh. Cần nâng cao số lượng và chất lượng các trại sản xuất con giống tại địa phương, cũng như tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng con giống nhập tỉnh.

Công tác tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào nuôi tôm công nghiệp phải luôn được chú trọng và tăng cường. Ngành chuyên môn và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tìm biện pháp triển khai, chuyển giao các giải pháp ứng dụng khoa học – kỹ thuật đến người nuôi tôm. Cần quan tâm tập huấn các “lớp học hiện trường”, có mô hình cụ thể. Nuôi tôm công nghiệp phải theo hướng quy mô, tập trung, vì thế cần hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để có điều kiện thuận lợi trong chuyển giao, ứng dụng khoa học – kỹ thuật cũng như hỗ trợ nhau trong bảo vệ và liên kết sản xuất, trao đổi kinh nghiệm sản xuất…

Đại biểu Nguyễn Trần Đăng, Bí thư Thành đoàn Cà Mau (người đang bỏ phiếu):

“TẠO ĐIỀU KIỆN VÀ TIẾP TỤC QUAN TÂM NHIỀU HƠN ĐẾN CÔNG TÁC THANH NIÊN”

Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, có chất lượng, tập trung, dân chủ, nghiêm túc, có sự chuẩn bị thật sự chu đáo. Các hoạt động diễn ra trong Đại hội đúng theo tinh thần thông báo đã gửi cho đại biểu. Điều đó thể hiện sự nhất trí, thống nhất, đoàn kết, dân chủ, theo tinh thần của Đại hội.

Là đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia Đại hội, đây thật sự là vinh dự, tự hào cho bản thân và cũng là trách nhiệm nặng nề. Thay mặt cho tuổi trẻ đơn vị TP. Cà Mau, bản thân rất mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV sẽ tạo mọi điều kiện và tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thanh niên, nhất là trong việc định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ trong tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể phát triển, học tập, rèn luyện trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Định hướng việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên. Rất mong Ban Chấp hành khóa XV tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng trẻ trong tỉnh, nên giao nhiều việc hơn để thanh niên thể hiện bản thân, dấn thân vào những việc khó mà rèn luyện, tự phấn đấu nhằm có cơ hội phát huy sức trẻ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đóng góp vào sự thành công, phát triển toàn diện của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Hồng Tươi, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp (người đang bỏ phiếu):

“ĐẠI HỘI LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC, TRÁCH NHIỆM, DÂN CHỦ”

Gần 4 ngày diễn ra, Đại hội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, bảo đảm đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Với tinh thần đó, Đại hội đã thông qua văn kiện, thảo luận, tham luận, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình các mặt hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, tìm ra nguyên nhân những việc làm được và những khuyết điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới và dự báo xu hướng phát triển, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và nhiều giải pháp cụ thể về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và tiến hành công tác bầu cử đạt kết quả, chất lượng cao. Tôi cùng các đại biểu có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, tài, bản lĩnh chính trị, thực sự có năng lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, thay mặt Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời xem xét đóng góp, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính kế thừa, phát triển và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tôi hoàn toàn tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc củng cố tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với bản thân, tôi sẽ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu (trái) gặp gỡ đại biểu nữ bên lề Đại hội. Ảnh: HUỲNH LÂM

Đại biểu Lục Thùy Dương, Bí thư Huyện đoàn Đầm Dơi (giữa):

“ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU NHỮNG ĐẠI BIỂU CÓ ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ TRÍ TUỆ”

Là đại biểu tham dự xuyên suốt Đại hội, tôi nhận thấy chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Đại hội rất cao. Hầu hết các hoạt động đều diễn ra nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch, từ công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đến việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu Đại hội: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, dự thảo Nghị quyết Đại hội… được thực hiện chu đáo, công phu.

Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm; bày tỏ trăn trở, tập trung trí tuệ, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện có tính khả thi, tạo sự bứt phá, sự phát triển mới. Công tác bầu cử trong Đại hội được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tốt, đã bầu được những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ.

Là người trực tiếp lựa chọn, bỏ lá phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng như biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, tôi mong rằng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, nhằm sớm đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, như chủ đề Đại hội đã nêu.

Những năm qua, các cấp, các ngành đã có nhiều chương trình, đề án thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ, nhưng tôi cũng mong muốn Ban Chấp hành khóa mới đặc biệt quan tâm hơn nữa đối với thế hệ trẻ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhất là đối với thanh thiếu niên, nhi đồng; mạnh dạn phân công, giao việc cho thế hệ trẻ; quan tâm đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đào tạo nghề, truyền nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, nhất là đối với tuyến huyện, tạo điều kiện nâng cao về thể chất lẫn tinh thần cho thanh thiếu nhi, để qua đó nhằm đảm bảo xây dựng đội ngũ kế thừa thật sự đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng khi được các cấp ủy, chính quyền phân công.

Ban Kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh: HUỲNH LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *