Làm cho việc học tập về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày thêm sâu sắc

Hội nghị cán bộ giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa trong Đảng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ngày 15/6 với sự tham gia của đông đảo cán bộ các cấp.

Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo: “Bác Hồ không chỉ là hiện thân của tấm gương đạo đức, trước hết Bác là một nhà tư tưởng, những tư tưởng của Bác có thể nói là ở tầm chiến lược về cách mạng Việt Nam và cả dự báo, tiên tri về tương lai”. Liên hệ thực tiễn những câu nói, việc làm của Bác trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, GS-TS. Hoàng Chí Bảo cho rằng, Bác vừa là người lãnh đạo, vừa là người thân, Người lấy tình thương để rèn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức đảng gắn chặt với mục tiêu, lý tưởng hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc.

Chúng ta không chỉ học tập và làm theo Bác, mà còn phải học cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thế nên mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư duy tốt, tầm nhìn trong mọi công việc để có thể quản lý, điều hành tốt công việc được giao. Đây không chỉ là giải pháp về chính trị, tư tưởng mà còn là giải pháp toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cũng như đạo đức của người cán bộ. GS-TS. Hoàng Chí Bảo: “Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Phải làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS-TS. Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp, Ủy viên, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Điểm mới của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy, công tác xây dựng Đảng “nằm trong” việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng, bắt buộc, song hành công tác xây dựng Đảng. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi người sẽ là những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cũng tại Hội nghị, GS-TS. Hoàng Chí Bảo đã triển khai nội dung việc học tập và làm theo Bác về xây dựng văn hóa trong Đảng. Theo đó, xây dựng được nền tảng văn hóa, lấy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh làm cốt lõi trong xây dựng Đảng. Đó là văn hóa đạo đức trong ứng xử với nhau, văn hóa đạo đức trong Đảng, nhất là vấn đề dân chủ trong nhà nước pháp quyền. Nhắc lại những mong muốn của Bác về Đảng đoàn kết, Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, GS-TS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự tôn trọng tiếng nói của dân, quyền làm chủ của dân bởi mục đích của Đảng ta là vì lợi ích của nhân dân. “Được lòng dân sẽ củng cố sự bền vững của Đảng, của chế độ”, GS-TS. Hoàng Chí Bảo nhắc lại tư tưởng của Bác.

Những nội dung do GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa trong Đảng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho biết, ngay sau Hội nghị, nội dung buổi báo cáo của GS-TS. Hoàng Chí Bảo sẽ được tiếp tục đăng phát lại trên hệ thống phát thanh – truyền hình và báo chí địa phương, nhằm làm sâu sắc hơn việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà. Đây là việc làm nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 về “giáo dục từ trong nhận thức”, phải nhận thức sâu sắc sự vĩ đại, sự cao quý của Bác.

Nhấn mạnh tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ được tỉnh thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, làm sâu sắc hơn trong toàn Đảng bộ, để mọi người trở thành tấm gương sáng trong công tác, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày thêm phồn vinh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *