Lựa chọn kỹ càng những dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, Sở TT&TT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, duy trì hoạt động ổn định, khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Chính quyền điện tử. 21 cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được duy trì, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II phục vụ khai thác các ứng dụng dùng chung.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 doanh nghiệp bưu chính, với khoảng 180 điểm phục vụ (54 bưu cục, 82 điểm bưu điện văn hóa xã và 44 điểm phục vụ bưu chính chuyển phát); 91/101 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh (8 đài hữu tuyến). Năm 2019, doanh thu bưu chính đạt 88,2 tỷ đồng (chưa tính doanh thu dịch vụ khác của doanh nghiệp), tăng 24% so với năm 2018; nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành tốt các quy định của pháp luật; luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, kịp thời thông tin thời sự, nhiệm vụ chính trị và đời sống đến mọi tầng lớp nhân dân.

Sở TT&TT phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 4 cuộc kiểm tra và 1 cuộc thanh tra diện rộng việc chấp hành quy định trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, tần số vô tuyến điện, phát hành xuất bản phẩm, chuyển phát; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, xác minh thông tin báo chí đăng thông tin về Cà Mau.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ngành TT&TT trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đề nghị ngành tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động, theo sát xu hướng phát triển chung và tình hình thời sự của thế giới và đất nước.

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đầu tư, cần lưu ý lựa chọn kỹ càng những dự án thiết thực, cấp thiết, trọng tâm để ưu tiên đầu tư.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh tình hình kinh tế – xã hội, những sự kiện quan trọng của tỉnh.

Tăng cường hơn nữa việc quản lý các thông tin trên môi trường mạng, nhất là mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *