Phát huy vai trò mặt trận, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam, ngày 3/1/1957. (Ảnh tư liệu)

Tiếp theo Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận có các hình thức tổ chức hoạt động: Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liêp hiệp Quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên – Việt (1951), MTTQ Việt Nam (1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968). Đây là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam.

Tuy những tên gọi có khác nhau, song với những đóng góp to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, Mặt trận khẳng định vai trò là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Vai trò của Mặt trận đã được chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận. Thắng lợi huy hoàng của Cách mạng Tháng Tám 1945 gắn liền với sự nghiệp của Mặt trận Việt Minh. Tiếp theo Mặt trận Việt Minh là Mặt trận Liên Việt đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Kế tục Mặt trận Liên Việt, MTTQ Việt Nam ra đời đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, MTTQ đã cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam và liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình Việt Nam đoàn kết nhân dân cả nước làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang: Giải phóng miền Nam bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước.

Từ khi đất nước thống nhất, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. MTTQ Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng.

MTTQ Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong giai đoạn hiện nay. Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, càng tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong không khí toàn dân phấn khởi hướng về Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016, khắc ghi lời Bác dạy: “Chính sách Mặt trận là một chính sách quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng… Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”, mỗi người Việt Nam nguyện nêu cao lòng yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm, xây dựng đất nước Việt Nam sớm đạt thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *