Phú Hưng quyết tâm học Bác

Thanh niên xã sôi nổi với phong trào giúp nhau lập nghiệp, khởi nghiệp.

Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong kế hoạch hành động hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Phú Hưng luôn xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét. Đó là cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; Mặt trận và các đoàn thể đề ra giải pháp, thời gian, chỉ tiêu khắc phục.

Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nên chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy từ xã đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Khắc phục những hạn chế trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, làm cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân thấy rõ lợi ích của tổ chức, của bản thân và gia đình trong phát triển kinh tế – xã hội.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Gắn với nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ

Qua việc tiếp thu, triển khai Chỉ thị 05, Đảng bộ xã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân, do đó luôn quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đối với các chi bộ, tại các buổi sinh hoạt lệ của chi bộ đều thể hiện rõ việc học tập và làm theo Bác, thông qua các chỉ tiêu cụ thể mà chi bộ thực hiện đạt trong tháng đó, nội dung học tập được mở rộng tới cán bộ dân chánh; sau các buổi sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân gắn với chức năng, nhiệm vụ để đề ra việc làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên đối với tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao.

Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Mười cho biết: “Đảng bộ xã đã tích cực, chủ động và quyết tâm thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Các chi bộ đã triển khai cho mỗi cán bộ, đảng viên tùy theo nhiệm vụ đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  của Đảng, nhất là vai trò của bí thư chi bộ, người đứng đầu trong việc làm gương, chỉ đạo tổ chức thực hiện và có sự kiểm tra, giúp đỡ, uốn nắn kịp thời những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên”.

Lúa – tôm kết hợp là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả ở Phú Hưng.

Xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả

Qua thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Phú Hưng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên tận tâm, tận tụy với công việc, tránh được những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của bản thân. Đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với địa phương, luôn chăm lo đến sản xuất kinh tế, phát triển đời sống gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả: Hội Phụ nữ phát động việc học tập và làm theo Bác bằng việc thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”, nuôi heo đất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Đoàn Thanh niên giúp nhau lập nghiệp; nông dân thực hiện đa cây đa con, tăng thu nhập trên cùng diện tích… Những mô hình này là những việc làm cụ thể, gần gũi với mọi người, tạo ra thu nhập, góp phần nâng cao đời sống người dân.

“Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc. Đồng thời, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu… Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác”, ông Nguyễn Mười khẳng định.

Học và làm theo lời Bác, xã Phú Hưng đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *