Quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống

Thực hiện trách nhiệm nêu gương là cam kết chính trị

Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) được tổ chức mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, việc quán triệt, học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gồm 4 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về trách nhiệm của đảng viên đã được Bộ Chính trị ban hành. Nội dung nêu gương được khái quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống. Quá trình nghiên cứu và xây dựng, lấy ý kiến rất công phu, thận trọng; bảo đảm sát tình hình thực tế, trọng tâm trọng điểm, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành một ngày thảo luận ở tổ và hội trường, có 148 ý kiến đóng góp. Quy định rất ngắn nhưng các ý kiến đóng góp rất phong phú. Sau Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, các cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cân nhắc nhiều mặt, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, hợp lý của Trung ương về nội dung, bố cục, cách diễn đạt và xin ý kiến một lần nữa của tất cả các Ủy viên Trung ương Đảng bằng văn bản. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: “Nội dung quy định cô đọng, ngắn gọn, súc tích và tập trung được trí tuệ, sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương”. Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn; đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của các Ủy viên Trung ương đối với chính mình, đối với toàn Đảng, toàn dân; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với cả nước, Cà Mau đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành hàng.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, mặc dù còn một số khó khăn, thách thức và hạn chế, nhưng tổng hợp khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã được Quốc hội thông qua cho năm 2018, trong 12 chỉ tiêu dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đặc biệt, việc thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm dư địa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố quốc phòng, ổn định trật tự, an toàn xã hội… Những kết quả này là minh chứng thuyết phục khẳng định sự nỗ lực cải cách, đổi mới của Chính phủ trong những năm qua là đúng đắn, hiệu quả.

Đối với kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, cả nước phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn và đẩy nhanh hơn nữa đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế… Cùng với đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành hàng…, các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế gắn với xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân là đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là sự kế thừa và phát huy kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 36-NQ/TW lần này chứa đựng nhiều nội dung mới trong 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 5 chủ trương lớn, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Nghị quyết thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đáng chú ý, theo Nghị quyết, đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế; kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển. Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) của các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng KT-XH cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *