Sắp xếp tổ chức bộ máy, sau 3 năm, cả nước giảm hơn 132.000 người

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau – Dương Thanh Bình cùng cán bộ công tác trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia hội nghị trực tuyến.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau 3 năm, chủ yếu là năm 2018, cả nước đã giảm hơn 132.000 người, giảm khoảng 3,54% so với trước khi thực hiện Nghị quyết.

Cuối tháng 10/2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương, khoảng 200 cục, vụ và tương đương, 65 sở, ban, ngành cấp tỉnh; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; gần 200 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương, gần 10.000 lãnh đạo phòng.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã giải quyết tốt mối quan hệ kế thừa, ổn định, thực hiện tốt toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, chạy chức chạy quyền; công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng; qua kiểm tra, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy, biểu dương những nơi làm tốt; góp ý, chấn chỉnh những nơi chưa tốt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo” trong năm 2019, toàn ngành tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7; nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực và tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *