ATGT

Vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Sẽ thường xuyên mở các cao

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Tăng cường xử lý vi phạm

Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông

Để kiến thức về an toàn