Mặt trận Tổ quốc

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Cái Nước thực hiện khá tốt vai

Hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)

Ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội và các ngành liên quan ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí của tín