Tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng cấp tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu được nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thông tin chuyên đề: “Việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào một số nội dung chính: Tuyên truyền đậm nét về đại hội Đảng các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước. bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *