Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Cần “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”

Thừa ủy nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cho đội ngũ trí thức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05 đến các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể… Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng tác, biểu diễn phù hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyền thông, Kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục hoặc lồng ghép vào các chuyên mục, chuyên đề về xây dựng Đảng để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, từng cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cải cách hành chính là nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chọn nội dung đột phá để triển khai thực hiện, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05 phải thật sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức phô trương, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, đảng viên trước nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *