Tuyên truyền nâng cao nhận thức và thái độ phục vụ người dân

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Tuyên truyền nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của nhân dân, DN đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC; góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân, DN đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng DN, trong nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các TTHC ở Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nhân dân và DN biết, tiếp cận, sử dụng.

Yêu cầu đặt ra là phải phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Tuyên truyền phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác CCHC của năm 2020; đồng thời, phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền công tác CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Năm 2019, đối với hoạt động này, địa phương đã đạt 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch được đặt ra. Theo UBND tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức thích hợp: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn; tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật đối với các nội dung về công tác CCHC; qua các cuộc họp giao ban…

Theo đó, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã phát sóng 574 đề tài, tổ chức 10 buổi tọa đàm về CCHC; Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi thực hiện 40 kỳ về cải CCHC; Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh thực hiện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến bằng các hình ảnh trực quan tại Trung tâm và phát hành tờ tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua các buổi đối thoại trực tiếp với người dân, DN; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, đài phát thanh của huyện, thành phố…

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Công đoàn Viên chức tổ chức Hội thi “Đề xuất giải pháp CCHC năm 2019” của tỉnh Cà Mau, kết quả có 51 thí sinh dự thi, 7 thí sinh đạt giải có giải pháp mới, hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *