Tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức

Có sự quan tâm cao

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng, lãnh đạo Sở TT&TT đã có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác CCHC, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện tại đơn vị: Kế hoạch công tác năm; Kế hoạch tuyên truyền và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại về TTHC; Kế hoạch kiểm tra CCHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác tuyên truyền được Sở quan tâm. Nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều kênh: Trực tiếp khi người dân đến liên hệ giải quyết TTHC; phối hợp các cơ quan báo chí đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh…

Đơn vị thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC. Đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của 2 TTHC, nâng tổng số TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết là 34/37 TTHC, tỷ lệ 91,89%, với thời gian cắt giảm từ 20 – 40%; tham mưu công bố quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết TTHC. Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được đặc biệt quan tâm và kiểm tra thường xuyên. Trong những tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận 42 hồ sơ, có 38 hồ sơ xử lý đúng và trước hạn và 3 hồ sơ còn trong thời hạn xử lý, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100%.

Sở TT&TT đã thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở, từ 6 phòng còn 4 (giảm 2 phòng); tổ chức lại Trung tâm Công nghệ TT&TT từ 3 phòng, sắp xếp lại không thành lập phòng.

Số lượng công chức, viên chức (CC,VC) hiện có các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện đúng theo quy định, không vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Đa số CC,VC được bố trí đúng theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện tinh giản biên chế được 4 công chức, đạt 12,5% (Kế hoạch đề ra đến năm 2021 là tinh giản 10%); thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đạt 100%.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Tỷ lệ văn bản đi, đến được xử lý trên VIC đạt 100%; tỷ lệ công chức sử dụng VIC thường xuyên đạt 100%; có 34 TTHC cung cấp mức độ 3 và 3 TTHC cung cấp mức độ 4; Sở được cấp 4 chữ ký số, tất cả đều được sử dụng thường xuyên.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Sớm chấn chỉnh hạn chế, tồn tại

Theo Đoàn kiểm tra, bên cạnh mặt tích cực, qua kiểm tra thực tế vẫn còn một số hạn chế tại Sở TT&TT, cần sớm được chấn chỉnh. Theo đó, trong quá trình tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh vực được giao quản lý, Sở chưa có giải pháp hiệu quả trong việc tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 và việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (đây là tiêu chí nhiều năm liền không đạt điểm theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ).

Báo cáo định kỳ công tác CCHC của Sở tuy đúng thời gian quy định nhưng chất lượng chưa cao, số liệu báo cáo chưa đầy đủ. Vẫn còn trường hợp trình công bố TTHC trễ thời gian quy định (Luật Báo chí có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017). Mặc dù đơn vị có ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với đơn vị trực thuộc, nhưng chưa thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch đề ra.

Vẫn còn trường hợp lưu trữ hồ sơ công chức chưa đúng theo quy định (thiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan). Thực hiện giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với quy định (đến ngày 31/10/2019, đơn vị chỉ giải ngân đạt 20,65% kế hoạch vốn). Thời gian báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm còn chậm so với quy định.

Từ thực tế trên, Đoàn kiểm tra đề nghị Sở cần tập trung chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế về CCHC trên cơ sở kết luận của Đoàn. Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác CCHC; thực hiện kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp để nâng cao Chỉ số thành phần về hiện đại hóa nền hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ (trong năm 2018, chỉ số này của tỉnh xếp hạng 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đây là 2 nội dung nhiều năm liền thực hiện không đạt yêu cầu).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC và thực hiện dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đặc biệt là tác phong, thái độ giao tiếp của công chức đối với người dân; xử lý nghiêm và kịp thời những cá nhân, đơn vị cố tình gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *