Xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại I

Đó là mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XII, ngày 26/8.

Chỉ tiêu cụ thể, thành phố phấn đấu các tiêu chí đô thị loại I đạt từ 75 điểm trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội tăng bình quân hằng năm 10,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 98%; xây dựng 5 phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”; xây dựng 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể truyền nghề) chiếm 75%; giải quyết việc làm mới cho 30.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 là 0,3%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị chiếm 84%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành chiếm 97%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 95%; tỷ lệ đô thị hóa 66%.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là: Hoàn chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tập trung huy động, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I; tăng cường quản lý, xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan đô thị; xây dựng Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với các chương trình, dự án do trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo chính trị cũng nêu 4 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 5 năm kế tiếp là: Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, trường học, các khu đô thị mới; Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã vùng ven thành phố, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khắc phục ô nhiễm môi trường các dòng sông, đầu tư phát triển “kinh tế đêm” và sản phẩm du lịch trên sông trong lòng thành phố.

Tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, đan xen cả thuận lợi, thời cơ và nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra vấn đề mới, yêu cầu mới cho sự phát triển của thành phố; yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành, hết lòng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; tính năng động, sáng tạo của doanh nghiệp; yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ công nhân lành nghề… trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nên đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân thành phố phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại nêu rõ.  

Thành phố đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố đạt được trongnhiệm kỳ qua, nhất là về kinh tế, an ninh – trật tự, xây dựng đô thị, nông thôn mới… “Những kết đạt được trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh; đồng thời tạo ra những tiền đề, cơ sở vững chắc để TP. Cà Mau tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và khẳng định.

Với mục tiêu đến năm 2025 là “xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I”, theo Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần cách mạng kiên cường, mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân thành phố ở chặng đường sắp tới.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Nêu 5 nhóm nội dung mà Đảng bộ thành phố cần tập trung, quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh đến việc cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định; quy hoạch phải có định hướng, tầm nhìn dài hạn theo chuẩn đô thị loại I và đô thị trọng điểm khu vực; quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, chấm dứt tình trạng hình thành khu dân cư và các công trình tự phát trái quy hoạch. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý đất công, cấp phép xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, nước ngầm bảo đảm chặt chẽ,  đúng quy định…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quy hoạch, TP. Cà Mau phải có định hướng, tầm nhìn dài hạn theo chuẩn đô thị loại I và đô thị trọng điểm khu vực.

Nói về công tác đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và của nhân dân. Hết lòng, hết sức chăm lo đời sống nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tin dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, phát huy sức dân, tạo sự đồng thuận xã hội và sự tự giác của nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng Đảng bộ TP. Cà Mau đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đặt ra những nhiệm vụ to lớn và yêu cầu cao đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân. Với niềm tin sâu sắc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ thành phố sẽ phát huy những kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước và những thành tựu đạt được, giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *