Xây dựng hạ tầng giao thông để tạo đột phá phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cũng cho rằng, dù kết quả đạt được rất tích cực và khá toàn diện, song Đại hội cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, khó khăn trong nhiệm kỳ qua, trong đó lưu ý lĩnh vực kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; chỉ đạo phát triển kinh tế chưa có những đột phá rõ nét. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch có mặt chưa tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội (KT-XH) phát triển chưa đồng bộ, tính kết nối còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Kinh tế biển phát triển thiếu ổn định và bền vững. Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu. Việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa nhiều. Tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu; còn một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa cao…

Quan tâm quy hoạch phát triển thị trấn Cái Đôi Vàm

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm; quản lý chặt chẽ đất công, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, nước ngầm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025). Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH. Quy hoạch phát triển thị trấn Cái Đôi Vàm là đô thị ven biển gắn với phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ khai thác biển và dịch vụ hậu cần nghề cá; đồng thời quy hoạch các cụm, khu dân cư, sắp xếp ổn định dân cư, nhất là dân cư sống ven đê biển Tây. Đầu tư xây dựng đê biển Tây để chủ động ứng phó với triều cường, nước biển dâng, chống xói lở và gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Chủ động mời gọi đầu tư để xây dựng hạ tầng giao thông kết nối thị trấn Cái Đôi Vàm với tuyến bờ Nam Sông Đốc và Đầm Thị Tường để tạo đột phá phát triển KT-XH.

Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao hiệu quả khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ phải gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở các ngành nghề, lĩnh vực có điều kiện thực hiện.

Tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Huyện Phú Tân đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Dương Hoài Nam tặng hoa cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đồng thời chỉ đạo Đảng bộ huyện cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục và đào tạo. Quan tâm chăm lo công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cơ sở.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, thạo về nghiệp vụ, gương mẫu, tận tâm và năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *