54/101 xã xóa hộ trắng hội viên

Trong năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát triển mới hơn 4.600 hội viên, công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn “xóa hộ trắng hội viên”, đạt 120% kế hoạch năm. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển Hội vững mạnh.

Hội đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu đề xuất, xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Kết quả thực hiện đến nay có gần 78.000 gia đình hội viên đạt “5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cũng được quan tâm chú trọng.

Hội đã thành lập mới 112 tổ tiết kiệm và duy trì trên 5.000 tổ tiết kiệm, nhằm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Huy động tiết kiệm được trên 21,7 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 7.000 hội viên mượn. Tiếp nhận từ dự án cứu trợ hạn hán của Trung ương Hội, cấp 250 bồn chứa và 5.300 suất quà, với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Chương trình công tác Hội năm 2017 có chủ đề “Phụ nữ Cà Mau đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *