Cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Hội nghị tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PB,GDPL trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PB,GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác PB,GDPL và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế.

Trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình PB,GDPL đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Theo Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu quan trọng cần hướng tới trong công tác PB,GDPL là cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân. Đây cũng là tiêu chí đánh giá kết quả công tác PB,GDPL.

Trong tổ chức thực hiện, cần lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, nội dung PB,GDPL cần đầy đủ, toàn diện, vừa bảo đảm cập nhật các văn bản mới ban hành, vừa giúp giải đáp được các vấn đề pháp luật cụ thể cần áp dụng trong đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Đổi mới hình thức PB,GDPL bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; phát huy trách nhiệm thực hiện, chấp hành, tuân thủ pháp luật một cách chủ động với tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Vận dụng hiệu quả kỹ năng dân vận khéo trong công tác PB,GDPL. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực trong xã hội tham gia công tác này, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *