Chú trọng theo dõi, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Báo cáo cho thấy, năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại 63/63 tỉnh, thành giảm 4,26% so với năm 2015. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019 đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Sở Nội vụ tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, có 54/63 tỉnh thực hiện sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế huyện.

Năm 2019, hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tiếp nhận 1.595 phản ảnh, kiến nghị; đã chuyển xứ lý 1.177 phản ảnh, kiến nghị. Đến nay có 891 phản ảnh, kiến nghị được trả lời và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 55/63 địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Đối với tỉnh Cà Mau, từ năm 2015 đến nay đã cắt giảm 1.967 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức; trong đó số thực hiện tinh giản 1.355 người. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ thực hiện cắt giảm biên chế đạt từ 10% trở lên theo quy định.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành cần tập trung, quyết liệt khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra như: Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết vẫn còn tồn tại kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Còn tồn tại tình trạng gửi song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử tại một số cơ quan. Một số địa phương công khai số liệu, kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm còn chưa đúng so với kết quả kiểm tra thực tế. Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn chậm…

Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

“Cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp. Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Tăng cường việc gửi, nhận văn bản bằng điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá và tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của cải cách hành chính”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *