Cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động sát hợp thực tiễn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã giới thiệu các chuyên đề quan trọng: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Từ sau Đại hội XII đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi, kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Điều quan trọng lúc này là làm sao đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống kịp thời và có hiệu quả. Chúng ta cần xem việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nghiêm túc, trách nhiệm.

Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới: Đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh; công tác đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện là thể hiện những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống…

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XII, tỉnh Cà Mau đề ra chương trình hành động trên các mặt công tác. Về kinh tế, tỉnh tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung vào một số giải pháp chủ yếu, trong đó phát triển thủy sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; mở rộng diện tích cánh đồng lớn; nâng cao giá trị kinh tế rừng sản xuất; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các khu – cụm công nghiệp…

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới giáo dục; nâng cao hiệu quả nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; thực hiện tốt các chương trình y tế, chính sách an sinh xã hội… Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Cà Mau kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp…

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí báo cáo viên có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng truyền đạt tốt, báo cáo các nội dung Nghị quyết XII của Đảng đến các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện. Thời gian triển khai, quán triệt phấn đấu cấp huyện và cơ sở hoàn thành trong tháng 7. Huyện sẽ chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết XII của Đảng sát hợp với chức năng nhiệm vụ. Hàng năm, cuối nhiệm kỳ, căn cứ vào chương trình hành động của tập thể, cá nhân để làm cơ sở kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Thới Bình sẽ xây dựng chương trình hành động gắn thực tế địa phương, nhất là phát huy lợi thế tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam, tuyến đường này đi qua địa bàn huyện hơn 40km; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ở Thới Bình đạt 49 triệu đồng, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu lớn này, Huyện ủy đã đặt ra chỉ tiêu phát huy tinh thần siêng năng, cần cù, sáng tạo trong nhân dân. Hình thành và phát triển các tổ hợp tác sản xuất thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt… để tạo thành chuỗi giá trị sản xuất và sản xuất hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, tăng thu nhập, lợi nhuận trong dân, Bí thư Huyện ủy Thới Bình, ông Hồ Xuân Việt cho biết.

Điểm mới trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo đúng quy định; chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII, đồng thời phải bám sát nghị quyết đại hội của đảng bộ, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ. Việc tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *