Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức

Nghị quyết số 02-NQ/TU được ban hành trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm qua hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17.

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, được nêu trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, CB,CC,VC.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của CB,CC,VC; tôn trọng và tạo niềm tin cho CB,CC,VC khi giao và thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Rà soát, đánh giá cán bộ, có các giải pháp điều chuyển hoặc thay thế những cán bộ quản lý thiếu năng lực, không đáp ứng được yêu cầu, những trường hợp để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Phát huy tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, gắn bó với nhân dân.

Đối với nội dung về nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Kế hoạch nhấn mạnh việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá việc thực hiện”. Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của CB,CC,VC, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Trong xét thi đua, khen thưởng phải lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu và coi trọng nhân cách, đạo đức, lối sống. Kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, đạo đức, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ và uy tín giảm sút.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm, khắc phục tình trạng đào tạo tràn lan gây lãng phí kinh phí và thời gian. Thực hiện tốt công tác luân chuyển nhằm tạo điều kiện để cán bộ trưởng thành và phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Theo đó, qua kiểm tra, giám sát, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình trong học tập, rèn luyện; đồng thời phê phán, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái; kịp thời chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm, đúng quy định những trường hợp vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để CB,CC,VC thuộc quyền quản lý không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Kế hoạch nêu rõ: Kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch của CB,CC,VC các cấp đối với nhân dân. Không để xảy ra tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng, chơi game, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân: “Việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, có tác dụng tích cực đến mọi CB,CC,VC; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Mục đích của việc thực hiện Kế hoạch là nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đội ngũ CB,CC,VC; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC trong các cơ quan hành hính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác. Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ CB,CC,VC; làm giảm đến mức thấp nhất những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của CB,CC,VC trong thực thi công vụ…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *