Đảm bảo lễ Sene Dolta diễn ra an toàn, vui tươi và tiết kiệm

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý III diễn ra vào sáng 28/9.

Trong quý III năm 2018, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Các địa phương thụ hưởng đã thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020), được trên 3,7 tỷ đồng, nâng lũy kế giải ngân nguồn vốn trong 9 tháng năm 2018 lên trên 9,8 tỷ đồng, đạt gần 32% kế hoạch.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc được tăng cường, nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đầu tư, hỗ trợ đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực.

Hội nghị lần này dành nhiều thời gian để các địa phương trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm những mặt khó khăn hạn chế, thống nhất đề ra chương trình công tác quý IV năm 2018, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ chức lễ Sene Dolta đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *