Đảng bộ Dân Chính Đảng: Nhiều điểm nhấn trong làm theo Bác

Năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng đã bầu chọn 47 tập thể và 75 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.

Điển hình, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua học Bác, từng cán bộ, đảng viên chuyển biến về nhận thức, luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, chế độ làm việc của cơ quan, chi bộ, đoàn kết nội bộ được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Chi ủy thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, theo đó xác định chưa phát hiện đảng viên, công chức, lao động có những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau với phong trào thi đua “Rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”. Đảng bộ trường xác định việc nêu gương là quan trọng nhất, theo phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, thầy làm gương cho trò về phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước tập thể… Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác sẽ tiếp tục được thực hiện với tinh thần tự nguyện, tự giác, từ những điều giản dị nhất giữa đời thường, là mệnh lệnh của trái tim đối với mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên trường.

Các tập thể điển hình tiên tiến trong học Bác còn có Công ty Điện lực Cà Mau với phong trào “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên và người lao động trong đơn vị”; Viễn thông Cà Mau với phong trào thi đua “Trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Dân Chính Đảng nhận định: Vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Đó là, một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên thiếu sự quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tại cơ sở; còn có biểu hiện xem nhẹ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa thường xuyên đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề theo quy định… Còn không ít tổ chức, cá nhân chỉ dừng lại ở việc học tập chứ “làm theo” chưa nhiều, làm ảnh hưởng đến các phong trào hành động cách mạng và sự giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, ông Trần Biên Thùy nhấn mạnh: Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Dân Chính Đảng thật cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; có giải pháp đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, đơn vị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *