Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng ngày càng được khẳng định, những tư tưởng, căn dặn của Người về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Đảng tồn tại và phát triển đòi hỏi nội bộ Đảng phải đoàn kết thống nhất, để làm được điều đó, trước hết trong Đảng phải thực hiện dân chủ rộng rãi, phải xem tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật, là công cụ để giáo dục, rèn luyện, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức đảng viên; ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp tổ chức đảng đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảng viên tìm ra khuyết điểm để giúp nhau sửa chữa, nâng cao nhận thức, hoàn thiện bản thân.

Ông Huỳnh Thanh Ghi, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tặng giấy khen cho công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy – Công đoàn Cơ quan.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc, thời gian qua Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, thường xuyên đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; kịp thời triển khai, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, quần chúng thống nhất nhận thức và thực hiện nhất quán. Thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ để kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc trong nội bộ đảng; tập trung chỉ đạo sâu sát với quyết tâm không để xảy ra đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trong nội bộ; tạo điều kiện thuận lợi để mọi đảng viên, quần chúng được bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Kịp thời thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và địa phương, nhất là cung cấp, thông tin những vấn đề dư luận xã hội quan tâm để đảng viên, quần chúng biết. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó giúp đảng viên, quần chúng nhận thức, ý thức hơn trách nhiệm của bản thân trong tự phê bình và phê bình; xem nguyên tắc tự phê bình và phê bình là công cụ để tự rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, kỹ năng công tác, hoàn thiện bản thân. Trong các cuộc họp, hội nghị kiểm điểm hằng năm, ngày càng có nhiều đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan; đồng thời mạnh dạn tự phê bình bản thân và góp ý phê bình những mặt chưa được của đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên tinh thần xây dựng.

Quan tâm lãnh đạo chỉ, đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh”, thông qua việc tổ chức đăng ký trách nhiệm nêu gương của đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung nêu gương tập trung vào việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tận tụy với công việc. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình; xây dựng khối đại đoàn kết, đồng thời gắn nêu gương với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, giám sát đảng viên đăng ký và tổ chức thực hiện nội dung Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; qua đó góp phần giúp Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Nhìn chung, việc học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chí Minh đã thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của Đảng bộ. Từng đảng viên, quần chúng có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, đảng viên tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 99 tổ chức đảng, 96 đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát đối với 57 tổ chức đảng, 52 đảng viên và triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát kịp thời. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng: Xây dựng Kỷ yếu ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau; tổ chức tọa đàm cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội thao; thăm, tặng quà cán bộ Kiểm tra qua các nhiệm kỳ… Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng tặng giấy khen và nhiều năm liền Đảng bộ cơ quan được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Thắm nhuần lời căn dặn

Song, việc học tập và làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lúc còn mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là một số ít đảng viên thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình còn chậm; tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình của một số ít đảng viên từng lúc chưa cao. Đây là lý do cho thấy Đảng bộ cơ quan cần thiết phải tiếp tục sâu sắc, mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề hằng năm; tạo điều kiện 100% cán bộ, đảng viên tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với vị trí việc làm và tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Chỉ đạo các chi bộ thực hiện sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung thực hiện có hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, nhằm phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo sức lan tỏa về công tác kiểm tra của Đảng trong xã hội, góp phần răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh tỉnh sai phạm; đồng thời để đảng viên, nhân dân giám sát hoạt động kiểm tra Đảng, làm cho cán bộ kiểm tra phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện.

Mỗi đảng viên, quần chúng cần phải tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng, lời căn dặn trong Di chúc của Người, biết vượt qua những khó khăn, biết nêu cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức cách mạng. Phát huy hơn nữa trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng Đảng bộ tiếp tục đạt trong sạch vững mạnh đáp lại sự mong muốn theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *