Kịp thời đề xuất, kiến nghị để chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả

Ban Dân tộc HĐND tỉnh có 7 thành viên, trong đó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, các thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã ban hành quy chế hoạt động, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn để tập trung nghiên cứu, theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tình hình đời sống của đồng bào dân tộc… Hoạt động chính của Ban Dân tộc là giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Trong nhiệm kỳ, Ban Dân tộc tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát 11 chuyên đề về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với 75 lượt cơ quan, đơn vị; trong đó 34 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát trực tiếp, 29 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát gián tiếp, 11 lượt cơ quan, đơn vị được khảo sát. Đồng thời, Ban còn tổ chức đoàn gặp gỡ, khảo sát thực tế đời sống của đồng bào DTTS ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhất là bà con ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp có giải pháp thiết thực nhằm phục vụ cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Buổi giám sát về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ảnh: THÁI BÌNH

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã kiến nghị, đề xuất 63 vấn đề đến Trung ương và địa phương; phần lớn các kiến nghị tại địa phương đều được UBND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp thu, có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại. Các hoạt động khảo sát, giám sát của Ban đã góp phần cùng với HĐND tỉnh đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực dân tộc nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung; từ đó các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát điều chỉnh, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế tồn tại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Cùng với giám sát theo chuyên đề hàng năm, Ban còn thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; theo dõi việc thụ hưởng các chính sách của đồng bào DTTS; nắm bắt diễn biến về tình hình đời sống vật chất, tinh thần, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, theo chức năng nhiệm vụ, Ban còn giám sát thông qua các hình thức khác: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, của các sở, ngành, địa phương; giám sát thông qua các hoạt động chất vấn, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri…

Tuy vậy, hoạt động của Ban Dân tộc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc trong tỉnh. Thành viên Ban chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, chỉ có Trưởng Ban là chuyên trách, nên từng lúc thành viên Ban chưa chủ động tham gia các hoạt động của Ban, nhất là công tác giám sát. Kiến thức kinh nghiệm về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo của thành viên có hạn, trong khi chưa được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nên việc tham gia các hoạt động còn hạn chế, ảnh hưởng ít nhiều khi tham gia các hoạt động của Ban, nhất là trong việc tham gia đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban…

Khắc phục những khó khăn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong thời gian tới, ông Trần Chánh Quang, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, hiệu quả hoạt động của Ban phụ thuộc vào số lượng đại biểu chuyên trách và thành phần cơ cấu các thành viên đảm bảo đối tượng phải độc lập với nội dung hoạt động của Ban, tránh tình trạng cơ cấu thành viên Ban là những đơn vị thường xuyên chịu giám sát của Ban; đồng thời cần tăng số lượng chuyên viên giúp việc cho Ban. Với thành viên của Ban, cần phải có quyết tâm cao, phải được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động và không ngừng tự học tập rèn luyện để nâng cao trình độ năng lực trên lĩnh vực dân tộc để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *