Kỳ họp thứ 54 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thông qua một số nội dung: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy (theo Quyết định số 279-QĐ/UBKTTU, ngày 7/3/2019) báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Cà Mau về lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo khoản 3, Điều 19, Điều 20, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Ông Trần Hữu Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng, chấp hành điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh. Ông Đỗ Thanh Tịnh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Ngân hàng, chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Sau khi nghe báo cáo, UBKT Tỉnh ủy thảo luận, kết luận: Đảng ủy và 2 cán bộ, đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên, còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, ông Trần Hữu Cường kiểm điểm rút kinh nghiệm, ông Đỗ Thanh Tịnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về UBKT Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.

UBKT Tỉnh ủy nghe Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 280-QĐ/UBKTTU, ngày 15/3/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Cái Nước; đồng thời kiểm tra một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Cái Nước trong việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí (mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018).

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thực hiện khá tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chế độ, chính sách, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng… Tuy nhiên, Văn phòng Huyện ủy ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công không đúng thẩm quyền; một số nội dung chi chưa đúng quy định; lập, thanh toán một số chứng từ mua sắm, sửa chữa tài sản chưa đầy đủ thủ tục; chưa kịp thời khắc phục một số nội dung theo Kết luận tại Thông báo số 138-TB/UBKTTU, ngày 1/7/2013 của UBKT Tỉnh ủy (khoán công tác phí, hỗ trợ tiền điện thoại di động, đăng nộp đảng phí).

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *