Kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau năm 2015: 10/14 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch

Nêu lên kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành năm 2015 của UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Quân: Việc thực hiện Quy chế làm việc; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ… đạt yêu cầu, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Nhận ra nguyên nhân chính là do công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế, yếu kém, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Quân nêu lên 5 vấn đề cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục, trong đó nhấn mạnh đến việc các cơ quan, đơn vị, các địa phương chậm triển khai, thiếu quyết liệt, hướng dẫn, đôn đốc trong thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, ông Mai Hữu Chinh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện cả về diện tích và sản lượng, song diện tích sản xuất lúa – tôm hiện nay đang gặp khó, nguyên nhân là do mùa khô đến sớm, không đủ lượng nước để cây lúa phát triển. Văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh – nội chính được củng cố, giữ vững. Theo đó, có 10/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Nêu lên những mặt còn khó khăn, hạn chế, ông Mai Hữu Chinh: Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện, thủ tục hành chính còn gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; sản xuất nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả bền vững, vẫn còn xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi; giá tôm nguyên liệu xuống thấp, trong khi giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thế đến các sở, ngành, đơn vị, các địa phương, trong đó nhấn mạnh, làm chuyển biến tích cực công tác cải cách hành chính, tăng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới… GRDP năm 2016 phấn đấu tăng 7,5%, thu ngân sách 4.250 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hận – Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 5 năm (2011 – 2015); thông qua Đề án về đẩy mạnh cái cách hành chính tỉnh, giai đoạn 2016 – 2017; Quy định của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn.

Hội nghị làm việc đến hết ngày hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *