Năm 2016: Đầm Dơi sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo điều hành kỳ quyết, kinh tế – xã hội huyện chuyển biến tích cực, đúng hướng, có 14/15 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tổng sản phẩm trong huyện GDP đạt trên 6.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng/người/năm. Huyện xây dựng được trên 140km lộ giao thông nông thôn, vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 1 tỷ đồng, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm.

Năm 2016, UBND huyện Đầm Dơi đề ra 16 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xem đó là khâu đột phá trong thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao… nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra. Bên cạnh đó, các ngành, các đơn vị trực thuộc cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, trong đó quan tâm đến công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *