“Phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện cải cách hành chính”

Nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, là một trong những giải pháp quan trọng trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Cà Mau.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không ngừng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020, đề án CCHC năm 2016 – 2017 cũng như các kế hoạch CCHC của UBND tỉnh.

Từng đơn vị, địa phương phải chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất ban hành và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, chất lượng, phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Đến năm 2017 đảm bảo rà soát, kịp thời ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội mới phát sinh.

Tiếp tục quan tâm đến chất lượng thủ tục hành chính được công bố cũng như hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phấn đấu từ năm 2017 có 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, xã đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động chuyên môn, 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện thực hiện mô hình một cửa hiện đại hoặc phần mềm một cửa điện tử.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cũng yêu cầu cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra thực hiện CCHC. Tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm cũng như đề ra những giải pháp tháo gỡ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *