Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tạ An Khương Nam

Là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện, chính quyền xã đã chú trọng và thực hiện triệt để nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày được cải thiện.

Hệ thống lộ giao thông nông thôn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Bình quân thu nhập đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16% năm 2010, xuống còn 3,38% năm 2015.

Bên cạnh đó, đường trục xã, liên xã có 8,9km nhựa hóa, đạt 100%.

Xã có 7/7 ấp được công nhận Ấp văn hóa giữ vững được 5 năm, chiếm 100% và dự kiến công nhận xã sẽ đạt chuẩn “Văn hóa NTM” vào tháng 11…

Qua 5 năm xây dựng NTM, đến nay, xã Tạ An Khương Nam đã đạt 18/19 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ).

Tại buổi làm việc với UBND xã Tạ An Khương Nam, Hội đồng thẩm định tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Cơ bản các ý kiến đại biểu đều nhất trí và đồng tình cao với các tiêu chí đã đạt chuẩn. Tuy nhiên, thời gian tới, xã cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí, do thực tế hiện nay, các tiêu chí chỉ mới vừa chạm chuẩn NTM, nhất là các tiêu chí: Lộ giao thông nông thôn, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất; cơ sở vật chất văn hóa. Yêu cầu xã triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *