Thẩm định quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Cà Mau

Đơn vị tư vấn dự án này là Viện Kỹ thuật Biển, thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thực hiện quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt và Trung tâm Thông tin Kinh tế – Tài nguyên thực hiện quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất.

Tại cuộc hop, thành viên Hội đồng đã được nghe báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch. Theo đó, mục tiêu chung của đề án là đưa ra giải pháp tổng thể bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước một cách tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi quy hoạch với tổng diện tích phần đất liền tỉnh Cà Mau là 5.211km2; trên cơ sở 7 vùng phân chia. Đối tượng quy hoạch gồm cả nguồn nước dưới đất và nguồn nước mặt. Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là 260,7 tỷ đồng.

Nhiều thành viên hội đồng thẩm định mong muốn đơn vị tư vấn rà soát lại một số văn bản và cập nhật, bổ sung những văn bản mới có liên quan tới ngành; lựa chọn những danh mục bức thiết, ưu tiên đầu tư. Để đảm bảo tính khả thi của dự án thì với nguồn kinh phí lớn này phải được cụ thể hóa các phần việc cần làm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *