Thống nhất mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Sở Y tế tỉnh vận dụng mức chi quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 37/NQ-CP, ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (200.000 đồng/người/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) để chi hỗ trợ các đối tượng đã tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như: Đội phun xịt hóa chất bến tàu xe, cơ quan, trường học; ban chỉ đạo giám sát phòng, chống dịch; người tham gia các chốt, trạm, bến tàu xe;…

Thống nhất chủ trương để Sở Y tế tỉnh thực hiện thanh toán cho người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ (tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn) theo mức chi quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP là 130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *