Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh đạt 91,57%, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả khá tốt, đa số hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hơn so với quy định (tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 98%). Tổ chức bộ máy của tỉnh được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhiều đơn vị sự nghiệp công lập từng bước tăng mức độ tự chủ, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh ngày càng được nâng lên.

Thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ hoặc tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên được tăng lên. Công tác hiện đại hóa nền hành chính được nhiều cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt; quy trình xử lý công việc được thông suốt, nhanh gọn, chính xác, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan, đơn vị; đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC của tỉnh, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn 2020 – 2030, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi. Đồng thời, tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những văn bản chồng chéo, không phù hợp.

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên các ngành, lĩnh vực nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân được phân cấp. Thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức đúng theo Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Thực hiện đúng quy định về phân cấp tài chính – ngân sách, giao kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số – kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao; đẩy mạnh quản lý, giám sát tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thông qua các tiêu chí và hệ thống công nghệ thông tin. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với CCHC; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, tiến đến một chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi, chống tham nhũng và minh bạch hóa cho dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *