Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ

Ngành Kiểm tra Đảng luôn đồng thời thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai kết quả xử lý…”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương – cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đến nay trở thành hệ thống ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với ngành Kiểm tra tỉnh Cà Mau (thành lập tháng 6/1975) đến nay, luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác này đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác, đã thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu, giúp Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao; góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm ngành Kiểm tra Đảng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (16/10/1948 – 16/10/2018). Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ông Trần Thanh Trí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết thời gian tới, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương và Tỉnh ủy. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…; chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra việc đăng ký cam kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vai trò người đứng đầu tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt, rèn luyện hằng ngày.

Giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Tăng cường trách nhiệm và chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng vào cuối năm và trước khi quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, điều chuyển, bố trí phù hợp với vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đi đôi với biểu dương, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng trong tỉnh trong sạch, công tâm, khách quan, giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, hơn 70 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tỉnh Cà Mau luôn ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Cà Mau ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *