Cái Nước còn gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Xã Phú Hưng phát động nhân dân đẩy mạnh nhân rộng mô hình sản xuất đa canh, nâng cao thu nhập, chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Với sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, thông qua việc huy động các nguồn lực lồng ghép, huyện Cái Nước đã đầu tư hơn 2.838 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có hơn 880 tỷ đồng do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp. Qua đó bộ mặt nông thôn huyện có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,4 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với thời điểm năm 2010.

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Thứ nhất, nguồn vốn đầu tư cho chương trình không đáp ứng yêu cầu, hàng năm vốn chỉ đầu tư nhỏ giọt cho các xã điểm nên việc thực hiện các tiêu chí có liên quan đến kết cấu hạ tầng luôn bị động. Thứ hai, vai trò của cấp ủy, chính quyền đôi lúc chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, dẫn đến một số tiêu chí rớt chuẩn so với ban đầu. Thứ ba, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa phát huy tích cực vai trò chủ thể của nhân dân. Từ đó, chuyển biến trong xây dựng NTM ở các địa phương chưa nhiều, chưa thật đồng bộ”, ông Huỳnh Hùng Em, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhìn nhận.

Cái Nước là vùng nội địa của tỉnh Cà Mau, việc xây dựng NTM được triển khai với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, do vậy cần nguồn vốn rất lớn; trong khi đó, ngân sách nhà nước gặp khó khăn nên nguồn vốn từ chương trình mục tiêu hỗ trợ cũng hạn chế. Chủ tịch UBND xã Phú Hưng, ông Hà Ngọc Sáu trăn trở: “Khi xây dựng đề án, theo hướng dẫn của cấp trên, các xã tự xây dựng trên cơ sở phân chia các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo lộ trình đề ra. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, nguồn vốn hỗ trợ rất hạn chế, hầu hết các xã đạt chuẩn NTM chỉ được đầu tư thực hiện các tiêu chí về hạ tầng ở năm cuối, theo kiểu chạy nước rút để về đích, nên việc triển khai thực hiện rất khó khăn. Do thiếu vốn nên việc huy động sức dân để triển khai thực hiện các công trình cần vốn đầu tư lớn luôn gặp khó. Khi có vốn thì thời gian không còn nhiều, việc triển khai thực hiện gây áp lực lớn cho địa phương”.

Huyện Cái Nước đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ xây dựng hoàn thành 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số có 6 xã đạt chuẩn và xây dựng xã Phú Hưng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, bình quân đạt 17,1 tiêu chí/xã. Để thực hiện đạt mục tiêu này, huyện sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, vai trò và trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền, vai trò chủ thể của nhân dân; tranh thủ mọi nguồn lực, đặc biệt là sức mạnh nội lực để tạo chuyển biến trong xây dựng NTM. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm đó, huyện Cái Nước rất cần sự hỗ trợ của tỉnh và Trung ương trong việc tháo gỡ những vướng mắc đã qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *