Chậm và chưa đúng quy định trong giao đất lâm nghiệp

Đến nay, Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ đã chuyển về cho các xã quản lý để giao đất cho dân được 12.600ha, cấp cho 2.668 hộ. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ mới cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 1.535 hộ với diện tích 3.665,5ha.

Không những chậm về tiến độ, ông Lê Thanh Triều cho biết, việc giao đất đã qua là chưa đúng mục đích sử dụng đất lâm nghiệp.

Viện dẫn vấn đề này, ông Triều thông tin khi Công ty lâm nghiệp chuyển giao diện tích đất lâm nghiệp về cho các địa phương quản lý, chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục bàn giao theo quy định, như việc không có biên bản bàn giao hiện trạng đất rừng. Từ đây đã kéo theo việc UBND cấp huyện cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho dân không theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Huyện Trần Văn Thời cấp đất theo hiện trạng, trong khi đó huyện U Minh cấp cho mỗi hộ 2ha (đất ở, đất vườn, đất trồng lúa) là diện tích đất sản xuất kết hợp theo quy chế quản lý rừng của Chính phủ.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho biết đã qua tỉnh đã rà soát, tiếp tục chấn chỉnh, tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc sử dụng đất không đúng mục đích.

Ông Triều cho rằng, diện tích và số hộ được cấp đất như trên chưa phải là con số cuối cùng, vì hiện nay huyện Trần Văn Thời và U Minh vẫn đang tiếp tục tiến hành đo đạc, cấp đất cho dân. “Cố gắng 30/3/2018, sẽ hoàn thành việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận đất cho người dân đúng theo quy định, tạo điều kiện để các địa phương này làm tốt công tác giảm nghèo”, ông Triều thông tin.

Trong diễn biến liên quan, qua kiểm tra thực tế, hiện có nhiều diện tích đất đã giao cho các lực lượng vũ trang quản lý nhưng sử dụng chưa đúng mục đích, phần lớn liên doanh, liên kết sản xuất. Cà Mau đang rà soát, thực hiện các biện pháp để thu hồi, giao về cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, chủ yếu cấp đất cho dân nghèo không đất, xây dựng các công trình công cộng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *