Chỉ đạo phải đều tay, hạ quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới theo nghị quyết

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện U Minh, cho biết: Qua gần 8 năm triển khai thực hiện xã NTM đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, gồm xã Khánh An và Khánh Hòa, đồng thời xã Khánh Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2018, huyện đã hoàn thành hồ sơ thủ tục báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định trong tháng 4.

Theo kế hoạch, lộ trình đến cuối năm 2019, huyện U Minh phấn đấu các xã đạt thêm 16 tiêu chí, trong đó xã Khánh Hội hoàn thành 19/19 tiêu chí, để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện U Minh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và hiểu rõ mục đích của việc xây dựng xã NTM, tập trung những tiêu chí có sự tham gia của người dân, tranh thủ các nguồn vốn cấp trên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, giải quyết việc tạo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Sử đánh giá cao và ghi nhận những kết quả chỉ đạo, điều hành đã đạt được trong công tác xây dựng xã NTM của huyện U Minh thời gian qua. Để thực hoàn thành nghị quyết xây dựng huyện NTM vào năm 2020, ông Lê Văn Sử, lưu ý với huyện trong chỉ đạo xây dựng xã NTM, trước hết tập trung chỉ đạo phải đều tay, lựa chọn lộ trình, bước đi cụ thể cho từng tiêu chí, từng xã.

Trước mắt lựa chọn những tiêu có sự tham gia thực hiện của người dân làm trước. Phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện, các ngành phụ trách từng xã, từng tiêu chí xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động người dân có ý chấp hành tốt cá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với tiêu chí lộ giao thông nông thôn huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã rà soát lại, phân ra bao nhiêu kilomet đường ô tô về trung tâm xã, ấp cụ thể, nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn cho phù hợp.

Trong công tác giảm nghèo, tiếp tục phân công cấp ủy, các ngành hỗ trợ giúp đỡ, cần có giải pháp từng chương trình giảm nghèo, phân loại hộ nghèo cụ thể để đầu tư hỗ trợ phù hợp; hạ quyết tâm hoàn thành kế hoạch nghị quyết đề ra.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí trường học, thư viện để huyện thực hiện  tốt hơn, làm cơ sở để U Minh hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *