Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai việc tổ chức lấy ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, DN đối với chất lượng giải quyết TTHC và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhanh chóng khắc phục, xử lý những hạn chế theo kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2017. Đồng thời, ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 phê duyệt Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp tục được củng cố. Tính đến ngày 31/5/2018, tại Trung tâm đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 1.593 thủ tục; trong đó, có 113 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế; 2 thủ tục của Công an tỉnh; số còn lại thuộc các sở, ngành.

Định kỳ hàng tuần, Trung tâm thực hiện rà soát, thông báo hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả để các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hạn đối với người dân, DN. Mặt khác, tại nơi tiếp nhận hồ sơ của mỗi sở, ngành tỉnh (đặt tại Trung tâm) và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 9/9 huyện, thành phố đều có bố trí camera giám sát. Qua đó, Trung tâm có thể phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các trường hợp sai sót hoặc cư xử thiếu chuẩn mực của công chức, viên chức đối với người dân, DN.

Trong những tháng đầu năm, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh có 6.284 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,87%.

Trong những tháng đầu năm, Trung tâm có 6.284 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,87%. Đối với các huyện có triển khai Một cửa hiện đại: Huyện Cái Nước có 1.082 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,8%; huyện Năm Căn có 850 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98%; TP. Cà Mau có 4.898 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 97,87%.

Dù kết quả đạt được rất đáng ghi nhận nhưng nhìn tổng thể theo lộ trình CCHC tại địa phương, vẫn còn khá nhiều hạn chế. Theo UBND tỉnh, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo, điều hành thường xuyên công tác CCHC; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng còn thấp.

Chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị chưa cao; việc tham mưu ban hành, đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn chậm.

Công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. Đa số các đơn vị chỉ dừng lại ở việc cập nhật và đề nghị công bố TTHC theo quy định. Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức trễ hạn; nhiều đơn vị cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm ít hơn so với số lượng tiếp nhận thực tế, dẫn đến tình trạng không thể theo dõi đầy đủ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên hệ thống. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích đạt hiệu quả chưa cao, tỷ lệ người dân, DN tham gia còn hạn chế.

Nguyên nhân do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong quá trình thực hiện CCHC; chậm xử lý, khắc phục hạn chế đã được phát hiện, chỉ đạo xử lý.

Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm đối với công việc chưa cao.

Thêm vào đó là năng lực và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công chức làm công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, nên chất lượng soạn thảo chưa cao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được quan tâm đúng mức; người dân chưa quen sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, nên chưa thật sự hiểu và yên tâm thực hiện TTHC trên môi trường mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *