Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

Cà Mau tham gia hội nghị trực tuyến.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, hoạt động của Hội đồng phối hợp PB,GDPL ở các địa phương không ngừng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; đi sâu những nội dung trọng tâm, lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn và đổi mới, áp dụng các hình thức, mô hình phù hợp đã phát huy tốt hiệu quả PB,GDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các thể chế, chính sách điều chỉnh hoạt động PB,GDPL cũng được chính quyền địa phương thực hiện kịp thời và sát thực tế. Nguồn nhân lực thực hiện công tác PB,GDPL tăng về số lượng và từng bước được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại tỉnh Cà Mau, hiện có trên 360 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, gần 240 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.300 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần thiết thực trong giữ gìn ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để cho ý kiến, trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn về những kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế. Phân tích, nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu và thách thức mới đặt ra, từ đó đề xuất định hướng, nhiệm vụ nhằm tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PB,GDPL trong thời gian tới, bảo đảm cho công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *