Gần 120 đại biểu quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Ông Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai nội dung cơ bản chuyên đề năm 2019, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã được giới thiệu đến các đại biểu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019. Theo đó, chuyên đề có hai phần, gồm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *