Hệ thống chính trị, chất lượng cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu khai mạc tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười tám, sáng 19/12.

Theo đó, Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 17/5/2012 của Tỉnh ủy (Khóa XIV) về xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 28/11/2006 của Tỉnh ủy khóa XIII về phát triển đô thị Tỉnh ủy Cà Mau đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghị quyết này.

Hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nội dung quan trọng tại Hội nghị lần này là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm của Tỉnh ủy đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV theo Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị.

Đánh giá tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua hơn 6 năm thực hiện, công tác xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều tiến bộ, hướng về cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt. Đa số nêu cao ý thức học tập, rèn luyện, giữ vững tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch. Trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm thực tiễn được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đối với Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về phát triển đô thị, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch từng bước đi vào nền nếp; ý thức tuân thủ quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của các ngành, các cấp và nhân dân từng bước được nâng lên. Quản lý nhà nước về đô thị có nhiều tiến bộ. Huy động nhiều nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu dân cư, khu thương mại, cải tạo môi trường; nhiều công trình, dự án lớn hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hội nghị dự kiến kết thúc vào trưa mai (20/12).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *