Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: Kết quả đạt được khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thông qua công tác kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Ước thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình thông tin.

Nhìn thẳng sự thật, đi vào từng nhóm vấn đề cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc xây dựng và triển khai thực hiện một số quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, thủy sản còn chậm; xác định các ngành hàng chủ lực của tỉnh chưa rõ, còn lúng túng. Tổng sản lượng thủy sản, diện tích nuôi tôm thâm canh tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch phát triển.

Kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi còn yếu kém; tiến độ xây dựng một số công trình, dự án chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ có trường hợp chưa đúng quy trình, quy định.

Chất lượng hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, một số phong trào, cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội phát động hiệu quả thấp….

Với trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình trong năm 2018.

Đặc biệt, cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra chưa thực hiện hoàn thành; từ đó, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, dự báo đúng tình hình, sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng thông qua dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách của tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2019; vốn đầu tư công năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *