Năm 2018, Trung ương khen thưởng cho 55.463 trường hợp

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm qua, các phong trào thi đua – khen thưởng trong toàn quốc đã phát triển sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều chuyển biến tích cực.

Nòng cốt và trọng tâm là các phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trong năm, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.463 trường hợp; trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen thưởng cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 15.320 trường hợp.

Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã có trên 121.000 doanh nghiệp trên cả nước được thành lập mới.

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của nhân dân vươn lên thoát nghèo, đã phần giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo cả nước vào cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác khen thưởng đã được các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, kịp thời hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng thời gian qua. Để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và những năm tiếp theo, các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể Trung ương và địa phương cần khen thưởng phải kịp thời, chính xác, nêu gương phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *