Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

“Thông qua hội nghị lần này, giúp các đại hiểu rõ hơn, sâu hơn về những nội dung cơ bản, những điểm mới, về phương pháp giảng dạy nội dung các chuyên đề trong chương trình. Đây là cơ sở để các đồng chí tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình chuyên đề với chất lượng cao hơn, hiệu quả, thiết thực hơn khi đến cơ sở”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo, chuyên gia Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; PGS.TS. Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Những nội dung trên sẽ giúp các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *